תנאי שימוש במילון שפת הסימנים הישראלית – המכון לקידום החרש

מבוא
השימוש באתר המכון לקידום החרש בישראל ע"ר ("העמותה" ו/או "אנחנו") הנמצא בכתובת www.isl.org.il, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו וכל חלק מאלה ("השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת הזו ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין העמותה. על-ידי כניסה, רישום ו/או שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות הנך מתחייב בשמך ובשם המעסיק/חברה/ארגון עבורם עשית שימוש בשירות, כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם לרבות ומבלי לגרוע לשימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.
תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים העמותה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה בשירות. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת הזו על-ידי השארת האפליקציה על מכשירך ו/או המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.
מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.
רישיון
בכפוף לתנאי השימוש, העמותה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.
הגבלות ומצגים
אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) אין מניעה להתקשרותך עם העמותה כאמור בהסכם ויש לך את כל הזכויות והסמכות להתקשר בהסכם זה בשמך ובשם המעסיק/חברה/ארגון אליהם אתה שייך; (ב) הנך לפחות בן 18; (ג) תעשה בשירות אך ורק שימוש אישי ושאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ד) שימושך בשירות יהיה בהתאם לכל דין ו/או התחייבות חוזית.
הנך מתחייב שלא: (א) להתחזות לאחר; (ב) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בשירות ו/או בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ג) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ד) להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ה) לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את העמותה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ו) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ז) לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ח) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ט) לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את העמותה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (י) להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, ממשק משתמש, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, קטעי שמע ומוזיקה, לוגואים ושמות מסחר וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה הם קניינה של העמותה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) סודות מסחר; (ה) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ו) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.
אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות העמותה בתכנים של צדדים שלישיים (אנא ראה סעיף 6.2 להלן), אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים. רכיבי תוכנה של צד ג', לרבות קוד פתוח, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.
הנך מסכים ומודע לכך כי לעמותה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.
אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.
תרומות
ייתכן ונאפשר מתן תרומות לעמותה במסגרת השירות. העמותה תהיה רשאית להחליט בשיקול דעתה הבלעדי איך להשתמש בכספי התרומה, בהתאם למטרות העמותה. תורמים לא יהיו זכאים להחזר תרומות ששולמו לעמותה.
תכנים בשירות
תוכן של גורמים שלישיים
חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות, כולל תכני משתמשים והתממשקות עם רשתות חברתיות (כגון Facebook), עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות העמותה. העמותה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי. ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, העמותה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין העמותה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם העמותה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור.
הודעה והסרה
במידה ומוצג בשירות תוכן ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם העמותה בבקשה להסירו בכתובת info@dpii.org תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על-ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.
פרטיות
מדיניות הפרטיות של העמותה זמינה לעיונך בכתובת הזו ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
שיפוי
אתה מתחייב להגן על ולשפות את העמותה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל חבריה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות ו/או הפרה של תנאי השימוש.
ביטול
העמותה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בכל חלק ממנו מכל סיבה או ללא סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3-11.
הגבלת אחריות
שירות זה אינו למטרות רווח והוא מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, העמותה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). העמותה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. העמותה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.
ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה העמותה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי העמותה.
אתה מאשר כי לאחר ששקלת את הדברים ברצינות קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי ההסכם, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי ההסכם.
כללי
(11.1) התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין העמותה בנוגע לנושא הסכם זה; (.11.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (11.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (11.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד העמותה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (11.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; (11.6) העמותה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (11.7) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, העמותה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש; (11.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: info@dpii.org